GDPR – intro

Η παρακάτω ενημέρωση σχετικά με νεό Γενικό Κανονισμό, έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και προσπαθεί να παρουσιάσει τις πολύ βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι νομικό κείμενο, και εφόσον θέλετε να διασφαλίσετε πλήρως την επιχείρησή σας θα πρέπει να λάβετε νομική υποστήριξη.

Δείτε επιπλέον πληροφορίες εδώ:

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28194
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_el

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» θα έχει άμεση εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

O νέος Γενικός Κανονισμός δεν παρεκκλίνει ουσιωδώς από τις γενικές αρχές του υφιστάμενου πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά επιχειρεί να δημιουργήσει ένα αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και κατ’ επέκταση προστασίας τους.

Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») – το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ο νέος κανονισμός επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις που έχουν και διαχειρίζονται δεδομένα
ευρωπαίων πολιτών (ακόμα και για εταιρίες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερωθούν και να ξεκινήσουν την τυχόν συμμόρφωσή τους με τον νέο κανονισμό.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ “ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ”

1. Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ή αλλιώς προσωπικά δεδομένα);

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

2. Ποια είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

Ευαίσθητα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική του προέλευση, στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία του, στην κοινωνική του πρόνοια, στην ερωτική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα.
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”

1. Είναι κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό κάποιου υπεύθυνου επεξεργασίας ονομάζεται εκτελών την επεξεργασία.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείς να ζητήσεις πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα, να ρωτήσεις πως αυτά χρησιμοποιούνται και από ποιόν επεξεργάζονται μετά τη συλλογή τους.

Δικαίωμα στη “λήθη”: Μπορείς να αποσύρεις τη συγκατάθεση που έχεις δώσει για χρήση των προσωπικών σου δεδομένων από ένα οργανισμό ή εταιρία καθώς μπορείς να ζητήσεις ακόμα και τη διαγραφή τους.

Δικαίωμα στη μεταφορά: Μπορείς να μεταφέρεις τα δεδομένα σου όποτε εσύ το επιθυμείς από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλο.

Δικαίωμα στην ενημέρωση: Οι εταιρίες που συλλέγουν δεδομένα θα πρέπει να σε ενημερώσουν σχετικά πριν την αποθήκευση των πληροφοριών σου. Η συγκατάθεση σου δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη αλλά θα πρέπει να σου παρέχεται το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής.

Δικαίωμα διόρθωσης: Διαπίστωσες ότι τα στοιχεία σου είναι ελλιπή ή λανθασμένα; Μπορείς να ζητήσεις την ενημέρωση τους.

Δικαίωμα απαγόρευσης της επεξεργασίας: Μπορείς να ζητήσεις από μια εταιρία να μην επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχει αποθηκεύσει για σένα. Οι πληροφορίες θα παραμείνουν αποθηκευμένες, η εταιρία όμως δεν θα έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιεί.

Δικαίωμα διατύπωσης αντίρρησης: Μπορείς να διακόψεις άμεσα την επεξεργασία των δεδομένων σου για εμπορική προώθηση. Μόλις στείλεις το αίτημα θα πρέπει οποιαδήποτε επεξεργασία να διακοπεί αμέσως.

Δικαίωμα ειδοποίησης: Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά σου δεδομένα, θα πρέπει να λάβεις σχετική ενημέρωση εντός 72 ωρών από την στιγμή που αναγνωρίστηκε η παραβίαση.